Matkaauto renditingimused

Palun tutvu VanScape’i matkaauto renditingimustega. Allpool leiad info vajalike dokumentide, broneerimistasu, auto üleandmise jms kohta.

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka ID-kaart või pass, juriidilise isiku puhul sõlmib lepingu juhatuse liige või volitatud isik, kes esitab Rendileandjale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega Matkaauto kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi. Rentnik võib Matkaauto juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendileandja on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest. Renditud Matkaautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba ja miinimum juhistaaži mitte alla 3 aasta.

Broneerimine

Matkaautot saab broneerida meili- või telefoni teel. Peale broneerimist kinnitame 24 tunni jooksul broneeringu võimalikkust. Matkaauto broneerimistasu on 500 EUR . Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist KR CST arvele EE607700771003113948 LHV, ning see tuleb tasuda 1 päeva jooksul alates Rendileandjalt kirjaliku kinnituse või vastavasisulise arve saamist broneeringu kinnituse kohta. Kui rentnik ületab antud maksetähtaega, siis vabaneb Rendileandja broneeringuga võetud kohustustest.

Kõrghooajal broneerimisel (perioodil 01.06. kuni 31.08.), tehes broneeringu vähem kui 30 päeva enne rendiperioodi algust tasub rentnik broneerimisel broneerimistasu 50% rendihinnast.

Vähem kui 15 päeva enne rendiperioodi algust broneerimisel tuleb tasuda 100% rendihinnast.

Broneerimistasu jääb KR CST OÜ arvele rendi tagatisrahaks deposiiti ning see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Tagatisraha ja renditasu

Tagatisraha peab rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks. Matkaauto rentnik peab maksma kasko kindlustuse põhiomavastutuse summa koos halduskuludega mis on 1000 €. Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagatisraha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Lõplik arveldamine toimub pärast Matkaauto tagastamist Rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust ning kuni kahe balloonitäie gaasi hind. Matkaauto tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel. Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse, reoveepaagi tühjendamise maksumust.

Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Rentniku kohustused Matkaauto kasutamisel

Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendileandja poolt Matkaauto üleandmist Rentnikku valdusse Matkaauto põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Matkaauto kohta.

Matkaautot parkides on Rentnik kohustatud eemaldama navigatsiooni- audioseadmed ning muud hinnalised asjad nähtavatest kohtadest, lukustama Matkaauto uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Matkaautoga välisriigis, peab Rentnik tagama Matkaauto ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal Matkaauto valvega parklasse, kui selles ei ööbita.

Rentnik on kohustatud Matkaautot kasutama heaperemehelikult ning järgima liikluseeskirja ja muid õigusakte.

Rentnik on kohustatud tagama Matkaauto dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms).Rendileandjal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sissenõuda 3 aasta jooksul,  juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist.

Auto seisukord

Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui Rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva Matkaauto korrasolekuks.

Kütus

Auto antakse  üle täis kütusepaagiga. Matkaauto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks teenustasu 25 eur. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaauto minimaalne rendiperiood on  5 päeva. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, on Rendileandjal õigus kogusummale lisada ühe päeva tasu. Juhul, kui ilmnevad ootamatud takistused  Matkaauto tagastamise aja ja/või koha suhtes, tuleb sellest viivitamatult teavitada Rendileandjat. Matkaautodel läbisõidupiirangut ei ole.

Auto üleandmine ja tagastamine

Matkaauto tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Matkaauto on tagastatud rendilepingus märgitud paigas. Rendiperiood algab rendipäeval kell 14.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 11.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Matkaauto tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, nagu auto oli rendile võtmise hetkel. Välispuhastust ei pea Rentija teostama. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Koristuse hind on 70 EUR ja reoveepaagi puhastamise hind on 30 EUR. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui Rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on Rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest leppetrahvi 300 EUR.

Kokkuleppeta ei tohi vedada lemmikloomi. Matkaautos suitsetamine on rangelt keelatud. Eeltoodud nõuete rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 500 EUR. Vastavad summad on Rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Matkaauto tagastamisel kuulub välipesu Matkaauto rendihinna sisse ning selle teostab Rendileandja omal kulul.

Matkaauto Rentnikule üleandmisel või Rentniku poolt tagastamisel pühapäeviti või riiklikel pühadel lisandub renditasule 30 EUR.

Maksed

Nii eeldatav renditasu kui ka Rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast Matkaauto tagastamist Rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust Rentija omavastutusega 1000 EUR. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkaauto ärandamise või varguse korral on Rentija kohustatud esitama auto võtmed ja Matkaauto registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka Rendileandjaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingust).

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Rendilepingu katkemine

Rendileandjal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingu tingimusi, on Matkaautot rentides esitanud Rendileandjale valeandmeid või ei tule toime Matkaauto ekspluatatsiooniga.

Kui Matkaauto kasutamine muutub võimatuks Matkaauto kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendileandjani.

Kui Rendileandja nõuab Lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Matkaauto koheselt tagastama Rendileandjale.

Sõitmine Eestist väljapoole

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu (v.a. Norra, Šveits, Lichtenstein, Andorra). Vastav soov kooskõlastada kirjalikult Rendileandjaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva ja vastavad riigid märgitakse rendilepingusse. Rentnikul on keelatud Matkaautoga sõita väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek – märge Rendilepingul.

Varustus

Kõikidele Matkaautotele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on matkaauto varustatud talverehvidega. Kõik meie Matkaautod on varustatud GPS-seadmetega, mis võimaldavad Rendileandjal jälgida Matkaauto sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab Rendileandja Rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Täielikud matkaauto renditingimused leiate rendilepingust.